Świadczenia dla doktorantów

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać świadczenia: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę stypendium rektora.

Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulamin świadczeń dla studentów, stosuje się odpowiednio dla doktorantów studiów doktoranckich.

Regulamin świadczeń

Regulamin świadczeń dla studentów AGH wprowadzony Zarządzeniem Rektora Nr 59/2022 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 28 września 2022 r.

 

Informacja dotycząca wysokości świadczeń dla doktorantów oraz terminu składania wniosków o stypendia z funduszu stypendialnego w roku 2022/2023 w AGH


Przepisy prawne regulujące przyznawanie pomocy materialnej:

 

Stypendia z Własnego Funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów