Stypendia

Stypendium doktoranckie

Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie. Minimalne stypendium nie może wynosić mniej niż 60% minimalnego wynagrodzenia asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, tj. nie mniej niż 1470,-. Od 1.10.2019 r. najniższa kwota stypendium doktoranckiego w AGH wynosi 2050,- zł. 

Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor.

Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;

2) wykazuje się zaangażowaniem w:

a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo

b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni;

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie            stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i        przygotowywaniu pracy doktorskiej.

Tryb przyznawania  stypendium doktoranckiego określa Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji  projakościowej doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH określony przez Rektora .

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może być przyznane doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej. Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa  Regulamin.

Uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszym doktorantom na poszczególnych latach studiów doktoranckich, w dyscyplinie.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych może być przyznane doktorantowi:

  • na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej

Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi 800 zł.

Tryb przyznawania   zwiększenia stypendium doktoranckiego określa Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji  projakościowej doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH określony przez Rektora w ZR nr 29/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.  .

Stypendium rektora

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020  mogą otrzymywać stypendium rektora  o którym mowa w art. 86 ust.1 pkt . 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Zasady przyznawania stypendium rektora dla doktorantów określa  Regulamin świadczeń dla studentów AGH wprowadzony Zarządzeniem Nr 11/2022 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 lutego 2022 r.

 

Stypendium rektora może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;
  • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;
  • podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej
  • oraz, który wypełnił wszystkie warunki przewidziane planem i programem studiów doktoranckich, wymagane do zaliczenia roku studiów.

 

 

Stypendia Naukowe dla doktorantów z własnego funduszu na stypendia

 więcej informacji